เงื่อนไขการใช้งาน

ระบบบริหารบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว (CMU Guest Account Management)

  1. . บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว (CMU Guest Account) เป็นบัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ โดยมีลักษณะการเปิดให้บริการบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวใน 2 รูปแบบ คือ
    1. . บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวแบบกำหนดระยะเวลาตามความต้องการใช้งาน ซึ่งสำนักบริการเทคโนโยโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ออกบัญชีผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการที่ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เข้ามา โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรม หรือการจัดงานที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน และอาจมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานประชุมวิชาการ เป็นต้น โดยแนบแบบฟอร์ม [แบบคำร้องขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบชั่วคราวจำนวนมาก]
    2. . บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวแบบกำหนดระยะเวลาของการใช้งานคงที่ ซึ่งมีระยะเวลาให้บริการใน 2 แบบ คือ แบบ 1 วัน หรือ แบบ 5 วัน โดยหน่วยงานสามารถออกบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถออกบัญชีชั่วคราวแบบ 1 วัน ได้ไม่เกิน 100 บัญชีต่อเดือน และแบบ 5 วัน ไม่เกิน 50 บัญชีต่อเดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นหน่วยงานในระดับ คณะ / สำนัก / สถาบัน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ จำนวน 1 คน และทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมแนบแบบฟอร์ม [แบบคำร้องขอสิทธิ์ในการออกบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบชั่วคราว]
  2. . หน่วยงานที่ได้แจกจ่ายบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวให้แก่บุคคลทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อบ่งบอกถึงตัวตนของผู้ใช้งานตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และหน่วยงานต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันตามกฎหมาย
  3. . บุคคลทั่วไปที่ได้รับบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวต้องรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเอง ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้งานชั่วคราวที่ได้รับนั้น ทั้งนี้การใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3827 อีเมล onestop@cmu.ac.th