สำหรับผู้ดูแลระบบ จัดการบัญชี


สำหรับผู้ใช้งาน ลบอุปกรณ์

เงื่อนไขการใช้งาน

ระบบบริหารบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว (CMU Guest Account Management)

  1. . บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว (CMU Guest Account) เป็นบัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ โดยมีลักษณะการเปิดให้บริการบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวใน 2 รูปแบบ คือ
    1. . บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวแบบกำหนดระยะเวลาตามความต้องการใช้งาน ซึ่งสำนักบริการเทคโนโยโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ออกบัญชีผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการที่ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เข้ามา โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรม หรือการจัดงานที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน และอาจมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานประชุมวิชาการ เป็นต้น โดยแนบแบบฟอร์ม [แบบคำร้องขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบชั่วคราวจำนวนมาก]
    2. . บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวแบบที่ผู้แลระบบของส่วนงานสามารถออกเองได้ โดยบัญชีที่ออกมีอายุสูงสุดไม่เกิน 31 วันและออกได้สูงสุดรวม 300 วันที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ ส่วนงานที่มีความประสงค์จะออกบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวสามารถส่งแบบฟอร์ม [แบบคำร้องขอสิทธิ์ในการออกบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบชั่วคราว] พร้อมหนังสือบันทึกข้อความมายังสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. . หน่วยงานที่ได้แจกจ่ายบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวให้แก่บุคคลทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อบ่งบอกถึงตัวตนของผู้ใช้งานตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และหน่วยงานต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันตามกฎหมาย
  3. . บุคคลทั่วไปที่ได้รับบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวต้องรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเอง ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้งานชั่วคราวที่ได้รับนั้น ทั้งนี้การใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด